3. எப்போது பயணிக்க இருக்கிறீர்கள்? 

 

4. எப்போது திரும்ப இருக்கிறீர்கள்?