வதிவிட அனுமதிப் பத்திரம் புதுப்பிக்க அனுப்பிய விபரம் -  (Permesso di soggiorno)


 

குறிப்பு: உள்ளிட வேண்டிய விண்ணப்ப இலக்கத்தின் எண்ணிக்கை 10 ஆக இருக்கவேண்டும்.
                  அல்லது வதிவிட அனுமதிப் பத்திரத்தை புதிப்
பிக்க அனுப்பிய பதிவுத் தபால் சீட்டின்
                 இலக்கத்தின் எண்ணிக்கை 12 ஆக இருக்கவேண்டும். *(பெரும்பாலும் 06 என தொடங்கும்)

(Note:
Inserisci il numero di pratica (10 caratteri) o il tuo numero di assicurata (12 caratteri) della richiesta del tuo permesso di soggiorno)