நிரந்தரமாக வேகவீதியில்  
          வைக்கப்பட்டுள்ள
                 இடங்கள்


       நிரந்தரமாக உள்ளூரில்  
            வைக்கப்பட்டுள்ள
                 இடங்கள்