இத்தாலி வாழ் வாகன சாரதிகளே எச்சரிக்கை!
Autovelox, Tutor

இந்த வாரம் (திங்கள் தொடக்கம் ஞாயிறு வரை) எங்கு,
எப்போது வேகக் கட்டுப்பாட்டுக்கருவி
(Autovelox) உள்ளது என்பதை அறிய இடது
 பக்கத்தில் காணப்படும் பட்டியலில் உங்கள் பிராந்தியத்தின் மீது அழுத்தவும்.


இத்தாலியின் வீதிப் போக்குவரத்து வேகம்

இத்தாலியின் வீதிப் போக்குவரத்து வேகம் மீறப்படும்போது அறவிடப்படும் குற்றப் பண விபரம்

Le sanzioni (dall’art. 142 del codice della strada) in sintesi: